Fundacja

logo2-3

Fundacja Sztuka Kaligrafii została zarejestrowana w Krakowie
9 sierpnia 2012 r. Statutowymi celami Fundacji są: promocja sztuki kaligrafii, promocja iluminatorstwa i innych sztuk ozdabiania słowa pisanego, pielęgnowanie tradycji pięknego pisma, upowszechnianie kaligrafii w szkołach i innych placówkach edukacyjnych, popularyzowanie historii piśmiennictwa w różnych kulturach językowych, propagowanie kaligrafii jako metody pracy terapeutycznej, wspieranie ochrony dziedzictwa kultury narodowej dotyczącego manuskryptów, dokumentów i rękopisów znajdujących się w zbiorach klasztornych, kościelnych, uniwersyteckich, bibliotecznych i prywatnych.

Fundatorką i prezesem Fundacji Sztuka Kaligrafii jest Anna Jeziorna.

Od 2012 r. jej fundacja prowadzi w Krakowie, przy ul. Brzozowej 14, na Kazimierzu, Szkołę Kaligrafii. Również od 2012 r. Fundacja organizuje Letnią Szkołę Kaligrafii i Sztuk Pięknych
w średniowiecznym klasztorze San Francesco del Monte w Perugii we Włoszech. I to właśnie Włochy, a szczególnie Umbria, są jej duchową ojczyzną i nieustającą inspiracją.

Kaligrafią zajmuje się od dzieciństwa, szczególnie bliskie jest jej propagowanie kaligrafii jako medytacji, formy terapii sztuką, upowszechnianie wiedzy o neurodydaktyce i wpływie ręcznego pisania na funkcjonowanie mózgu dzieci i dorosłych.

Pasjonuje się wykorzystywaniem kaligrafii i liternictwa w przestrzeni publicznej, w projektowaniu sztuki użytkowej i w nowoczesnym designie.

Jest dyrektorem Festiwalu Kaligrafii, którego pierwsza edycja będzie miała miejsce jesienią 2016 r. w Krakowie i kilku innych miastach Polski.

Twórczyni Poetyckiego Warsztatu Mordechaja Gebirtiga, miejsca poświęconego pamięci wybitnego twórcy kultury żydowskiego Kazimierza i ośrodka edukacji międzykulturowej. Nagrodzona Odznaczeniem „Chroniąc Pamięć” za ratowanie dziedzictwa Żydów polskich.

Na przełomie lat 80. i 90. działała w Społecznym Towarzystwie Oświatowym, założyła pierwszą w powojennej Polsce prywatną szkołę podstawową. Wygrywając precedensowy proces z ówczesnym ministrem edukacji, otworzyła prawną ścieżkę rejestracji wielu prywatnych i społecznych szkół w całej Polsce.

W latach 90. prowadziła znaną restaurację i salon artystyczno-polityczny w Pałacu Pugetów w Krakowie, miejsce spotkań wielu wybitnych twórców kultury i sztuki, intelektualistów i polityków.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką STO oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność
w opozycji demokratycznej przed Sierpniem 1980 r.

Jest żoną Lecha Jeziornego, przedsiębiorcy, doradcy gospodarczego, mentora wielu przedsiębiorców i propagatora idei przedsiębiorczości.
Matka trzech córek: Magdaleny, Zofii i Natalii.

 

 

*

STATUT
FUNDACJI SZTUKA KALIGRAFII
(ustanowiony przez Fundatora w dniu 23 lipca 2012 roku)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja Sztuka Kaligrafii, zwana Fundacją, ustanowiona przez Annę Jeziorną, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Łukasza Hajto z  Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Kupa 5/2, dnia 23 lipca 2012r., repertorium A NR 2942/2012, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z dnia 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późno zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.
 3. Fundacja  może prowadzić działalność gospodarczą.

§3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranym języku.

§5

Fundacja może przyznawać nagrody i tytuły honorowe osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 §6

Celem Fundacji jest:

a. promocja sztuki kaligrafii
b. promocja iluminatorstwa i innych sztuk ozdabiania słowa pisanego
c. pielęgnowanie tradycji pięknego pisma
d. upowszechnianie kaligrafii w szkołach i innych placówkach edukacyjnych
e. popularyzowanie historii piśmiennictwa w różnych kulturach językowych
f. propagowanie kaligrafii jako metody pracy terapeutycznej
g. wspieranie ochrony dziedzictwa kultury narodowej dotyczącego manuskryptów, dokumentów i rękopisów, znajdujących się  w zbiorach klasztornych, kościelnych, uniwersyteckich, bibliotecznych i prywatnych.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. organizowanie i finansowanie warsztatów i kursów kaligrafii  dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
b. organizowanie i finansowanie wystaw i  pokazów kaligrafii rożnych kultur i tradycji piśmienniczych,
c. organizowanie i finansowanie konkursów kaligraficznych,
d. organizowanie i finansowanie prelekcji, wykładów, konferencji, spotkań, szkoleń związanych z upowszechnianiem kaligrafii,
e. wydawanie i finansowanie wszelkich materiałów edukacyjnych, książek, zeszytów ćwiczeń i innych materiałów służących nauce kaligrafii,
f. wydawanie i finansowanie wszelkich publikacji promujących sztukę kaligrafii,
g. organizowanie i finansowanie festiwali  i innych wydarzeń kulturalnych promujących sztukę kaligrafii,
h. inspirowanie, organizowanie i finansowanie badań naukowych i programów badawczych nad wpływem kaligrafii na rozwój człowieka i kaligrafii jako metody terapeutycznej,
i. inspirowanie i finansowanie badań naukowych z historii sztuki dotyczących historii piśmiennictwa i iluminatorstwa  w różnych kulturach językowych,
j. organizowanie i finansowanie placówek doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
k. wspieranie kształcenia nauczycieli, pedagogów, terapeutów oraz wszystkich osób pracujących z dziećmi i  młodzieżą,
l. tworzenie i finansowanie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
m. organizowanie i finansowanie placówek  edukacyjno-muzealnych upowszechniających tradycje i dziedzictwo  skryptoriów,
n. wspieranie działań osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji,
o. współpracę z uczelniami, instytucjami oraz z organizacjami edukacyjnymi i naukowymi w promowaniu sztuki kaligrafii,
p. współpracę z polskimi instytucjami państwowymi i samorządowymi, w tym z organami władz państwowych i samorządowych oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, sztuki i edukacji, w promowaniu sztuki kaligrafii,
q. współpracę z zagranicznymi instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, sztuki i edukacji dla realizacji celów Fundacji.

§8

Fundacja dla realizowania swojego celu może zawierać porozumienia i umowy z organizacjami, podmiotami gospodarczymi, organami administracji i innymi podmiotami, a także może wspierać osoby fizyczne i prawne, których działalność jest zbieżna z działaniem Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI 

§9

Majątkiem Fundacji jest fundusz założycielski, obejmujący wkład gotówkowy w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10

Dochodami Fundacji są w szczególności:

 1. darowizny, dotacje, granty, spadki i zapisy,
 2. dotacje rządowe, samorządowe, dotacje z funduszy Unii Europejskiej
 3. subwencje osób prawnych,
 4. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 5. dochody ze zbiórek publicznych,
 6. odsetki bankowe od wkładów pieniężnych,
 7. dochody z papierów wartościowych, w których mogą być lokowane środki finansowe Fundacji. 

§11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa znacznie długi spadkowe.

§ 12

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 100.000 zł, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.
 2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.  

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STATUTOWE FUNDACJI I ORGANIZACJA FUNDACJI

 §13

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 14

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób.
 2. Członków Zarządu powołuje na czas nieokreślony Fundator.
 3. Fundator może odwołać członka Zarządu Fundacji w każdym czasie.
 4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 5. W przypadku powołania Zarządu składającego się z dwu lub trzech osób podejmuje on decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 6. Fundator może pełnić funkcję Prezesa Zarządu Fundacji lub członka Zarządu Fundacji.

§ 15

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, a w szczególności:

 1. ustala programy działania Fundacji, roczne i wieloletnie,
 2. przyznaje i funduje nagrody oraz wyróżnienia dla osób instytucji, których działalność w sposób istotny służy promocji celów Fundacji,
 3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.
 4. przyjmuje darowizny, spadki i zapisy,
 5. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych w działalności statutowej po uzyskaniu pisemnej akceptacji Fundatora. 

§ 16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 17

 1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator. Fundator podejmuje też decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji oraz połączenia Fundacji z inną fundacją. Ponadto Fundator samodzielnie ustala zasady i wysokość ewentualnego wynagrodzenia członków Zarządu.
 2. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnej zmiany celu Fundacji.
 3. Fundator może powołać Radę Fundacji jako organ opiniotwórczy i doradczy Fundacji oraz ustalić zasady jej działania.  

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator.

§ 19

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji, chyba, że Fundator postanowi inaczej. 

§ 20

W razie likwidacji Fundacji, majątek Fundacji zostanie przekazany na realizację celów, dla których Fundacja została ustanowiona.

Dodaj komentarz